Brandpreventie start hier, jezelf en je gezin beschermen tegen brand is uiterst noodzakelijk. Alarmsystemen laten plaatsen? In Belgische woningen en gebouwen vinden er jaarlijks ongeveer 10 000 branden plaats. 80 procent van de sterfgevallen door brand zijn afkomstig uit woningbranden. Laat het zover niet komen, en lees hier wat je kunt doen om dit te voorkomen. In België vinden jaarlijks meer dan 25.000 branden plaats. Om de risico’s in te dammen, moet u doeltreffende maatregelen nemen. Onze experts helpen u om ze te formuleren en uit te voeren.Alarmsystemen van Sitcon

 

Brandpreventie is belangrijk

Je kan op voorhand al een aantal maatregelen nemen om de brandveiligheid te verhogen. Afhankelijk van je budget en gewenste bescherming kan je kiezen uit volgend type branddetectoren:

Rookmelders

Studies wijzen uit dat rookmelders het aantal doden bij woningbranden drastisch kan verminderen. Rookmelders zenden een piepend geluidssignaal uit als ze rook detecteren. Ze kunnen tijdig een beginnende brand signaleren. Zo is er voldoende tijd om de hulpdiensten te verwittigen. Er zijn rookmelders die werken op het elektriciteitsnet en rookmelders die werken op batterijen. In sommige gewesten zijn rookmelders verplicht.

De gemeenschappelijke voorschriften voor brandveiligheid, voor alle categorieën van gebouwen ongeacht hun bestemming, worden bepaald in de federale basisnormen, het  Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 “Basisnormen brandpreventie”. De basisnormen gelden voor alle nieuwe gebouwen en zijn niet van toepassing voor ‘bestaande’ gebouwen. In functie van de datum van indiening van de bouwaanvraag wordt een gebouw al dan niet als ‘bestaand’ beschouwd. Hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26 mei 1995 en lage gebouwen waarvoor een bouwaanvraag werd ingediend vóor 1 januari 1998 worden beschouwd als ‘bestaande’ gebouwen.

Daarnaast zijn voor de openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut en voor het personeel dat er tewerkgesteld is ook de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), van toepassing.

De basisteksten van de brandreglementering in het kader van de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen in de artikels 52 en 63bis (KB van 10 mei 1968).

  • Het artikel 52 (ARAB Titel II, hoofdstuk I, sectie V) bepaalt de voorzorgen tegen brand, ontploffing en toevallige lekken van schadelijke en ontvlambare gassen.
  • Het artikel 63bis (ARAB Titel II, hoofdstuk II, sectie I) bepaalt de normen voor veiligheidsverlichting.

Naast de basisnormen gelden voor een aantal sectoren binnen het beleidsdomein WVG ook nog specifieke brandveiligheidsnormen. Deze specifieke brandveiligheidsnormen omvatten algemeen geldende normen voor alle gebouwen binnen de bepaalde sector en vormen een onderdeel van de erkenningsvoorwaarden voor deze voorzieningen. Het onderscheid tussen ‘nieuwe’ en ‘bestaande’ gebouwen volgens de basisnormen wordt niet consequent doorgetrokken in alle specifieke normen.

Voor de andere sectoren gelden geen specifieke normen.

Nagaan of de huidige of toekomstige infrastructuur overeenstemt met de normen voor brandveiligheid betekent meestal dat de inhoud van verschillende besluiten moet afgetoetst worden. Uit ervaring blijkt dat dit geen eenvoudige oefening is. Het is daarom sterk aan te raden om specialisten in deze materie bij het ontwerpproces te betrekken.

Brandgevaar wordt vaak onderschat. De gevolgen zijn nochtans nefast voor mens, milieu en de continuïteit van uw organisatie. Vooral op het vlak van preventie scoort België slecht. Dat kan fors beter als u investeert in brandpreventie op het werk en het bewustzijn rond brandveiligheid verhoogt.


 

Camerabewaking

Camerabewaking beschermt jouw woning of handelspand tegen inbraak en diefstal. Installeer een bewakingscamera op strategische plaatsen. Een derde oog, preventief en regressief. Wij installeren verschillende merken beveiligingscamera’s. Ze zijn allemaal getest op duurzaamheid en beeldkwaliteit, jouw garantie op meer gemoedsrust

Brandblusser online bestellen

Het is van belang om uw pand te voorzien van een geschikte brandbeveiliging. Enerzijds dient u te voldoen aan de eisen van uw verzekeringsmaatschappij en anderzijds is het belangrijk dat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt zodat de schade beperkt blijft.